ОБЩИ УСЛОВИЯ
ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА „от нота до цвят“ ЕООД

Уредените по-долу ОБЩИ УСЛОВИЯ са във връзка с взаимоотношенията между „от нота до цвят“ ЕООД от една страна, и Потребителите на услугите, предоставяни от „от нота до цвят“ ЕООД и потребителите на интернет страницaта, намираща се на домейнa www.otnotadocviat.com (наричани по-долу Потребители), от друга.

Следва да имате предвид публикуваните настоящи ОБЩИ УСЛОВИЯ преди да използвате услугите (информационните и търговски), които се предлагат „от нота до цвят“ ЕООД, включително и чрез уебсайта www.otnotadocviat.com (наричани за краткост Услугите). Използвайки уебсайта www.otnotadocviat.com всеки Потребител се задължава автоматично да спазва конкретни условия.

Всеки потребител на уебсайта www.otnotadocviat.com следва да се запознае със описаните по-долу дефиниции, които се явяват част от Общите условия:

Персонален или личен акаунт се явява профилът на клиента в уебсайта www.otnotadocviat.com;
Информационна система представлява всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма, осигурява автоматична обработка на данни.
Уебсайт е място, обесебено, в световната Интернет мрежа, което е достъпно чрез своя унифициран адрес (URL), намиращ се на Интернет адрес – www.otnotadocviat.com, (на него е разположен Уеб сайта на „от нота до цвят“ ЕООД). Същият съдържа файлове и информация за предоставените от „от нота до цвят“ ЕООД услуги.
Потребителско име представлява: посочено от клиента име или лична електронна поща чрез която последният е взъможно да се индивидуализира при регистрацията си на уебсайта www.otnotadocviat.com.
Парола за достъп е персоналният код, който се състои се от цифри, букви или знаци. Едновременно с потребителското се явяват индоводуализация на клиента и му давта право на достъп до неговия персонален акаунт в уебсайта www.otnotadocviat.com.
Клиент/Потребител е всяко физическо/юридическо лице, което се ползва от услугите, които се предоставят от „от нота до цвят“ ЕООД, както и всяко физическо лице, което е въвело електронния адрес или е достигнало до уеб сайта www.otnotadocviat.com, както и чрез пренасочване от друг интернет сайт.
Клиентски/Потребителски профил представлява обособена част от уебсайта на „от нота до цвят“ ЕООД, която включва информация за Потребителя, съхранявана при www.otnotadocviat.com, която се използва и обработва според Закона за защита на личните данни. Достъпът до клиентския профил се осъществява посредство въвеждане на потребителско име и парола за достъп.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ НА УЕБСАЙТА www.otnotadocviat.com на „от нота до цвят“ ЕООД

Гореописаният уебсайт е собственост на „от нота до цвят“ ЕООД с ЕИК 206262851, със седалище и адрес на управление в гр. Шумен, п.к. 9700, бул. „Симеон Велики” № 46.
Тези общи условия се свързват с установените условия и реда за ползване от Потребители на уебсайта www.otnotadocviat.com. Без значение е фактът дали сте се регистрирали в електронната система или ползвате уебсайта без да извършвате регистрация.
Не следва да бъдат възприемани като оферта, публично предложение, покана или друг търговски метод всяка информация, данни или изображения, публикувани на уебсайта www.otnotadocviat.com.
„от нота до цвят“ ЕООД представлява пространство/школа за различни видове изкуства. Потребителят има възможност да посещава групови занятия или индивидуални уроци. Заниманията ни “Нарисувай ме!” дават възможност на Потребителя да нарисува собствена интерпретация на избрана любима картина, а ние от „от нота до цвят“ ЕООД осигуряваме на Потребителя арт материали и чаша хубаво вино. По този считаме, че същият би могъл да завърши своята рисунка в рамките на три астрономически часа.
Съществува възможност „от нота до цвят“ ЕООД да идентифицира Потребителите на сайта, съхранявайки лог-файлове на сървъра на уебсайта и на IP адреса на Потребителя.
„от нота до цвят“ ЕООД се ползва от правото да събира и използва информация за Потребителите чрез тяхната регистрация. Тази информация за целите включва: име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес, телефон, както и всяка друга информация, предоставена доброволно от лицето при регистрация. Тази информация представлява лични данни. Към личните данни се отнася и всяка друга информация, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване то на Услугите от „от нота до цвят“ ЕООД.
По отношение на личните данни следва да се има предвид, че както тези, които Потребителят предоставя и тези които „от нота до цвят“ ЕООД изготвя и генерира в процеса на предоставяне на услугите, се обработват и съхраняват от гореопосоченото дружество в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на личните данни), Закона за защита на личните данни, Политиката за поверителност и бисквитки на „от нота до цвят“ ЕООД и останалото действащо законодателство в тази област.
„от нота до цвят“ ЕООД полага дължимата грижа и носи отговорност за защита на информацията за Потребителя, която му е станала му известна при или по повод на регистрацията – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или виновни действия на трети лица по смисъла на правото.
В регистрационната форма, която Потребителят попълва при регистрацията, „от нота до цвят“ ЕООД е посочило задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

РЕГИСТРАЦИЯ И ПОРЪЧКИ НА „от нота до цвят“ ЕООД

Извършвайки поръчка по отношение на предоставяните услуги от „от нота до цвят“ ЕООД, Потребителят е длъжен предварително да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация. Същата е достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на „от нота до цвят“ ЕООД, да изрази съгласие с настоящите Общи условия и с Политиката за поверителност и бисквитки на „от нота до цвят“ ЕООД.
Това е възможно чрез натискането на виртуалния бутон „Регистрация“, след съгласие с така установените Общи условия и Политиката за поверителност и бисквитки на „от нота до цвят“ ЕООД. Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Чрез него потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на „от нота до цвят“ ЕООД, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. „от нота до цвят“ ЕООД може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Следва да се има предвид, че Общите условия са достъпни в Интернет на сайта на „от нота до цвят“ ЕООД по начин, позволяващ неговото съхраняване и възпроизвеждане.
В заявлението за регистрация Потребителят се задължава да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма на „от нота до цвят“ ЕООД данни. Тези данни следва да бъдат актуализирани в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира своето съгласие да предостави така изискваните лични данни, чрез което гарантира, че същите, предоставяни в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. При предоставяне на неверни данни „от нота до цвят“ ЕООД има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.
Чрез своята регистрация Потребителят получава уникално потребителско име и парола за достъп до услугите, достъпни през Уеб сайта на „от нота до цвят“ ЕООД.
За потребителят е налице задължение за полагане на всички грижи и предприемане на необходимите мерки с цел опазване на паролата на Потребителят, както и да не прави същата достояние пред трети лица и да уведоми незабавно „от нота до цвят“ ЕООД при осъществен неправомерен достъп, както и при всяка вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и за риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, извършваще сеот него или от трето лице чрез използването на паролата му.
Потребителите използват интерфейса на уебсайта на „от нота до цвят“ ЕООД ссъ следната цел: да сключат договор за поръчка по отношение на предлаганите от „от нота до цвят“ ЕООД услуги.
Договорът за покупко-продажба на услугата се счита за сключен от момента на заявяването й от Потребителя чрез уебсайта на „от нота до цвят“ ЕООД.
При заявка на поръчка, Потребителят следва да се регистрира съобразно реда и условията, описани в настоящите общи условия, както и да влезе в системата посредством потребителско име и парола.
Избирайки една или повече услуги, предлагани от „от нота до цвят“ ЕООД, Потребителят трябва да се регистрира за избраното от него събитие/услуга.
Задължително е Потребителят да предостави данни за заявка, както и да избере начин и момент на плащане на цената, след което да потвърди заявката чрез интерфейса на уебсайта.
Потребителят следва да направи плащането на заявената услуга в срок до 48 часа от момента на поръчката. Последица от неплащането е в този срок е анулирането на резервацията.
Потребителят следва да използва уникалния идентификационен номер на поръчката като основание за плащане. Поръчката няма да бъде обработена преди получаване на плащането от „от нота до цвят“ ЕООД.
Избирайки услуга Потребителят получава потвърждение, че услугата му е заявена. Съществува възможност „от нота до цвят“ ЕООД да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за услугата.
Следва да се отбележи, че „от нота до цвят“ ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на услугата в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.
Изпълнението на услугата се осъществява в сроковете, описани под събитието. При извънредни обстоятелства „от нота до цвят“ ЕООД си запазва правото да променя срока за изпълнение, като своевременно информира за това Потребителя.
Когато е налице невъзможност да се установи контакт с Потребителя, договорът за услуга автоматично се разваля, като „от нота до цвят“ ЕООД се освобождава от задължението си за изпълнение на заявката.
При липса хна просъствие от страна на Потребителя на организираното събитие, независимо от причините за това и при липса на предварително уведомяване от страна на Потребителя за неприсъствието му, услугата ще се счита за предоставена и Потребителят няма право на претенции към „от нота до цвят“ ЕООД относно пропуснатото от него събитие, включително и за връщане на платената цена на поръчката.

ПОДАРЪЧНИ ВАУЧЕРИ, предоставяни „от нота до цвят“ ЕООД

„от нота до цвят“ ЕООД осигурява и възможност за Потребителите за покупка на подаръчен ваучер под формата на подаръчна картичка, който ваучер е валиден в срок до 1 (една) година от закупуването му.
За Потребителите съществува възможност да поискат удължаване на срока на ваучера за допълнителен срок от 3 (три) месеца, като предварително уведомят „от нота до цвят“ ЕООД чрез посочения в уебсайта телефон.
Ваучерът на „от нота до цвят“ ЕООД е под формата на подаръчна картичка, с много гъвкави възможности и дава опция Потребителят да постави сума по свой избор с едно единствено условие – сумата да бъде с минимална стойност от 25 лева и кратна на 25 лв.
Подаръчната картичка може да се използва многократно, т.е. до изчерпване на сумата или до изтичане на активността на ваучера.
В случай че Потребителят е запазил дата и час и не се е явил на заявеното събитие, то сумата по ваучера за съответното събитие се счита за използвана и Потребителят няма право на претенции относно неговата употреба към „от нота до цвят“ ЕООД, включително и за връщане на платената цена на поръчката.

ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ПЛАТЕНА ПОРЪЧКА съгласно „от нота до цвят“ ЕООД

Правото на отказ има Потребителят без да е необходимо да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка най-късно в срок до 48 (четиридесет и осем) часа преди съответното занятие. При отказ до 48 часа преди датата на събитието, потребителят има право да получи заплатената сума обратно или да заяви участие за следващо събитие. В противен случай, сумата не се възстановява.
Потребителят се задължава да уведоми „от нота до цвят“ на посочения в Уеб сайта телефон за решението си да се откаже от поръчката, като индивидуализира услугите, от които се отказва, чрез предоставяне на всички данни за събитието, включително, но не само стойност на услугата, данни на лицето, направило заявката и данни за датата на събитието. Други начини за уведомяване относно правото на отказ не са приети, освен в случаите, когато това е изрично поискано от Потребителя и е получено съгласие от страна на „от нота до цвят“.
4.3. „от нота до цвят“ възстановява на Потребителя заплатената от него цена при отказ от услугата, при условията по-горе, по посочена от Потребителя банкова сметка или по друг подходящ начин при изразено желание за това от Потребителя в срок от 14 дни от отказа от заявка. В случай че цената е заплатена посредством кредитна или дебитна карта за разплащане, сумата, подлежаща на връщане, се превежда по банковата сметка на картата, с която е направено плащането.
4.4. При невъзможност за ползване на услуга по потвърдена Резервация за участие в събитие, Потребителят има право да преотстъпи правото на участие в занятието с рисуване на трети лица, за което е необходимо да уведоми „от нота до цвят“ на посочения в Уеб сайта телефон, или да изпрати писмено уведомление до „от нота до цвят“ на посочения имейл за обратна връзка в Уеб сайта или да.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА „от нота до цвят“ ЕООД

„от нота до цвят“ ЕООД полага необходимите усилия за поддържане на точното и актуално съдържание на уебсайта.
„от нота до цвят“ ЕООД обработва личните данни на Потребителите си законосъобразно и добросъвестно.
„от нота до цвят“ ЕООД има право едностранно и без предизвестие да прекрати достъпа до уебсайта си или предоставянето на услугите на определени Потребители в случаите, в които Потребител разпространява посредством Интернет или по друг начин (чрез Кратки текстови съобщения, телефонни обаждания или вербално др.) съобщения с рекламни, търговски, нецензурни, обидни, вулгарни, дискриминационни, клеветнически и/или заплашителни текстове и/или изображения, включително и на религиозна, верска или политическа основа, както и такива с порнографско съдържание и/или когато Потребителят с действията си накърнява доброто име и репутацията на „от нота до цвят“ ЕООД или други Потребители, както и при хипотеза, при която се нарушават и/или застрашават и/или затрудняват законите на Република България, международните актове при Предоставянето на услугите на „от нота до цвят“ ЕООД.
При поискване от компетентните органи на Република България, „от нота до цвят“ ЕООД има право да предоставя на същите цялата налична информация за действията и самоличността на Потребителя.
„от нота до цвят“ ЕООДпоема задължение за полагане на дължима грижа и осигуряване възможността на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.
„от нота до цвят“ ЕООД разполага с правото да деактивира или заличи потребителското име и паролата за достъп до потребителския профил на Потребителя, в случай че последният наруши право на интелектуална собственост на „от нота до цвят“ ЕООД върху съдържащите се на уебсайта му елементи – обекти на интелектуална собственост.
„от нота до цвят“ ЕООД си запазва правото за преустановяване достъпа до предоставените услуги след отправяне предизвестие на Потребителя. „от нота до цвят“ ЕООД има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта.
„от нота до цвят“ ЕООД си запазва правото да променя едностранно цените на предлаганите услуги.
„от нота до цвят“ ЕООД има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно предоставянето на услугите, в случай че установи, че предоставените услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ на уебсайта www.otnotadocviat.com

Потребителят на уебсайта www.otnotadocviat.com не може да възпроизвежда, променя, заличава, разпространява и разгласява информацията и данните, които са публикувани в него.
За Потребителят е налице задължение за въздържане от извършване на каквито и да е злоумишлени деяния. Злоумишлени деяния са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане или предизвикване на „троянски кон“ (системи за неоторизиран отдалечен контрол) или предизвикване инсталация на вируси, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
Потребителят се задължава да не предоставя потребителското си име и паролата за достъп на друго лице, както и да не предоставя достъп до регистрационните зони на уебсайта. Потребителят се задължава да не подпомага нерегистриран потребител да получи достъп до зоните на уебсайта, изискващи регистрация.
Потребителят има правото по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните от „от нота до цвят“ ЕООД услуги.
Потребителят има право на достъп в режим online до услугите, предоставяни чрез сайта на „от нота до цвят“ ЕООД, спазвайки условията и изискванията за достъп, определени от „от нота до цвят“ ЕООД. За да ползва услугите, Потребителят следва да въведе потребителското си име и парола.
Потребителя има право на достъп и на корекция в режим online на личните си данни, предоставени при регистрацията.
Потребителят се задължава да ползва услугите добросъвестно, без да пречи и без да нарушава реда на провеждане на занятията на „от нота до цвят“ ЕООД.

АВТОРСКИ ПРАВА във връзка с уебсайта www.otnotadocviat.com

Следа да се има предвид, че цялото съдържание на горепосочения уебсайт е предмет на авторско право на „от нота до цвят“ ЕООД. Потребителят на този уебсайт може да зарежда или да отпечатва отделни страници при условие, че не нарушава изискванията на Закона за авторското право и сродните му права. Потребителят на уеб сайта не разполага с възможността да възпроизвежда, копира, предава, модифицира или използва с каквато и да е публична или търговска цел уебсайта или отделни негови страници без предварително писмено разрешение на „от нота до цвят“ ЕООД.
Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „от нота до цвят“ ЕООД (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, принадлежат на „от нота до цвят“ ЕООД или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „от нота до цвят“ ЕООД, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство. Правото на интелектуална собственост върху търговската марка „от нота до цвят“ ЕООД e обект на закрила по Закона за марките и географските означения и принадлежи на „от нота до цвят“ ЕООД.
Правото на достъп на Потребителя не се простира върху правото да се използва, копира или възпроизвежда информация, която представлява обект на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или другите носители на права на интелектуална собственост и в случай че копирането или възпроизвеждането са предназначени за нетърговска цел.
Потребителят поема задължение при ползване на предоставения му достъп до предлагани от „от нота до цвят“ ЕООД услуги: да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно „от нота до цвят“ ЕООД за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на „от нота до цвят“ ЕООД и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
За Потребителят съществува забрана да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, ЕООД публикувани на уебсайта на „от нота до цвят“ ЕООД, освен в случаите, когато е изрично уговорено.

ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ

Потребителят носи отговорност за всички вреди, които е причинил на „от нота до цвят“ в резултат на предоставена от него непълна, неточна, невярна или фалшива информация и данни.
Потребителят носи отговорност за всякакви вреди, причинени на „от нота до цвят“ ЕООД в резултат на виновни деяния на Потребителя.
„от нота до цвят“ ЕООД и неговите управляващи органи, служители или представители не носят отговорност за каквито и да е загуби или вреди, понесени от Потребител или други лица /включително всякакви преки и непреки загуби или вреди, пропуснати ползи, нарушена репутация, загуба на данни и поръчки/, в някаква връзка с използването или невъзможността от използване на уебсайта, включително загуби или вреди поради вируси, засягащи компютърното оборудване, софтуера, данните или друго имущество на Потребителя поради използване или разглеждане на уебсайта, или изтеглянето от страна на Потребителя на материали от уебсайта или други уебсайтове, свързани по някакъв начин с уебсайта.
„от нота до цвят“ ЕООД не носи отговорност при неизпълнение на настоящите Общи условия или други Общи условия, публикувани на уебсайта www.otnotadocviat.com в резултат от форсмажорни събития и обстоятелства като например: природни бедствия; обществени враждебни действия; заповеди или ограничения от всякакъв характер на държавни и общински органи и администрация; случаи на война, експлозии, терористични актове, въстания, граждански бунтове, безредици, мълнии, земетресения, наводнения, арести, мерки за неотклонение или налагане на ограничения от правителството, парламента или други държавни органи.
Когато е налице хипотеза на публикуване в уебсайта на рекламни материали на трети лица, именно тези трети лица са единствено отговорни за съдържанието на рекламите материали, които са публикували на уебсайта, включително гарантирането, че те отговарят на съответното законодателство. „от нота до цвят“ ЕООД не носи отговорност за съдържанието на рекламните материали, включително и без ограничение, всяка грешка, пропуск или неточност в тях.
Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

УВЕДОМЛЕНИЯ

Всички уведомления и изявления, в т.ч. търговски съобщения, до Потребителя се адресират до електронната му поща /e-mail/, която се посочва от него след регистрацията му на уебсайта www.otnotadocviat.com.
В случай че Потребителят промени адреса на електронната си поща, той се задължава да отрази промяната в своя акаунт или да уведоми „от нота до цвят“ ЕООД за това. До извършване на съответната промяна от страна на Потребителя всички съобщения, изпратени и достигнали до първоначално посочената от последния електронна поща /e-mail/ ще се считат за надлежно получени.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чрез зареждане в уебсайта www.otnotadocviat.com Потребителят потвърждава, че му е известен фактът на предоставянето на неговите лични данни в хода на ползване нa www.otnotadocviat.com, което по своята същност е доброволно, както и че е запознат с правата си по ЗЗЛД, и дава безусловното си съгласие при необходимост неговите лични данни да бъдат събирани, обработвани и предавани на трети лица за целите на сключването и управлението единствено на Договорите, които Дружеството сключва по занятие, както и за маркетингови цели, при спазване изискванията на действащото законодателство.
„от нота до цвят“ ЕООД разполага с възможността да промени, измени, допълни или прекрати всеки аспект на предоставените услуги или характеристика на уебсайта си по всяко време, включително но неограничаващо се до съдържание, часове на разположение, както и оборудване (софтуер и/или хардуер) необходимо за достъп или употреба.
Потребителят заявява, че тези Общи условия са предоставени на неговото внимание при зареждане на www.otnotadocviat.com, запознат е със съдържанието на тези Общи условия и ги приема като всяко активно или пасивно поведение от негова страна, след като сайтът www.otnotadocviat.com е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите Общи условия за ползване на интернет сайта на „от нота до цвят“ ЕООД www.otnotadocviat.com и предоставяните чрез него услуги.
Приемайки настоящите Общи условия Потребителят е дал предварително своето изрично и неотменимо съгласие да получава квалифицираните от Закона за електронната търговия „непоискани търговски съобщения”, отправени от „от нота до цвят“ ЕООД до електронната поща на Потребителя, чрез СМС или по др. подобни начини.
Възникналите спорове между страните произтичащи от или във връзка с ползването на уебстраницата www.otnotadocviat.com с изключение на тези, по които двете страни постигнат съгласие, ще бъдат отнасяни за разрешаване до компетентния български съд с местна подсъдност в гр. Шумен.
Недействителността на уговорка от настоящите Общи условия, която бъде обявена за противоречаща на закона, няма да направи недействителна никоя друга уговорка от настоящите Общи условия.
Настоящите Общи условия се подчиняват на нормите на действащото българско законодателство.
Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни и/или допълвани по реда, по който са приети, като изменените и/или допълнени Общи условия се публикуват на уебсайта на „от нота до цвят“ ЕООД – www.otnotadocviat.com.
По неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
Настоящите Общи условия са приети със заповед от управителя на „от нота до цвят“ ЕООД 17.03.2021 г. и влизат в сила от същата дата.

За повече информация, свържи се с нас

За повече информация, свържи се с нас

Контакти
+359 887245870
Пон - Пет 10:00 - 19:00 Съб - Нед 11:00 - 20:00
Бюлетин